Karkaslar

1/1 Tahrikli Kabin Karkas
1/1 Tahrikli Kabin Karkası
1/2 Tahrikli Makine Dairesiz Kabin Karkası
1/2 Tahrikli Makine Dairesiz Kabin Karkası
Tahrikli Ağırlık Karkası
1/1 Tahrikli Ağırlık Karkası
1/2 Tahrikli Hidrolik Semer Tip Karkas
1/2 Tahrikli Hidrolik Semer Tip Karkas
Makine Dairesiz Asansörler İçin Motor Şasesi
Makine Dairesiz Asansör Motor Şasesi
İhtiyaca Yönelik Karkas Üretimi
İhtiyaca Yönelik Her Tip Karkas Üretimi